سامانه اتوماسيون تغذيه مركز آموزش عالي رجاء
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   نام کاربر همان شماره کارت درج شده بر روي کارت دانشجوئي مي باشد و کلمه عبور به صورت پيش فرض عدد 1 مي باشد! توجه:کليه دانشجويان دقت فرمايند مبالغ شارژ براي کارت غذا حداکثر براي يک ترم صورت گيرد.درغير اين صورت شارژبافيمانده (##سوخت خواهد شد.##)
                           
مديريت اموال كتابخانه مديريت خوابگاه تردد خوابگاه خدمات رفاهي امور مالي مديريت آموزش